Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Lääne – Virumaa Alushariduse Juhtide Ühenduse ning TLÜ Rakvere Kolledži koostöös valmis kogumik “Isana olemas olla”

Nimetatud artiklite kogumik on valminud Avatud Eesti Fondi ning Sotsiaalministeeriumi toetusel Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži ja Lääne-Viru Alushariduse Juhtide Ühenduse koostöös.

Viimastel aastakümnetel on maailmas soolise võrdõiguslikkuse mõtteviisis olulisele kohale tõusnud meeste probleemide teadvustamine ja nende rolli tähtsustamine võrdõiguslikkusele suunatud ettevõtmistes. Arusaamad mehelikkusest on kivinenud endisaegsetesse stereotüüpidesse. Traditsioonilise mehelikkusega on seotud paljud meestega seotud probleemid, näiteks isadus ning pere ja tööelu ühitamine. Maailmas läbiviidud uuringutest ilmneb, et paljudes peredes on juurdunud klassikaline arusaam, et isa on see, kelle roll peres on eelkõige olla pere eest patriarhaalselt hoolt kandev, tähtsate peret puudutavate otsuste tegija, kes ei tee järeleandmisi oma töös või hobides, sest on veendunud, et kodu ja laste eest peab hoolitsema abikaasa. Samas on naiste rollid tänapäeva ühiskonnas muutunud. Paljude naiste sissetulek on meeste omaga võrdne ja paljud naised ootavad abikaasadelt hoopis suuremat rolli perega koos olemisel ja laste kasvatamisel. See on ka käesoleva kogumiku väljaandmise põhjuseks.


Millest kogumikus juttu on?

Kogumiku artiklid on esitatud teemavaldkondade kaupa ning selle esimene osa on kirjutatud populaarteaduslikus vormis. Kogumik algab kirjanik Kalju Saaberi artikliga „Isaga ja isata”, mis käsitleb humoorikas vormis erinevaid isamudeleid ühiskonnas. Seejärel järgneb St. Petersburi Ülikooli professori Elviira Osipova artikkel „Isade ja poegade” probleem Tolstoi ja Dostojevski teostes”, mis on avaldatud nii inglise kui ka eesti keeles. Artikkel näitab isa rolli läbi vene klassikalise kirjanduse keskendudes isale aristokraatlikes perekondades ning omavahelistele suhetele peres. Aino ja Leo Villandi artikkel „Nägemus isast eesti kirjanduses” käsitleb isa läbi eesti kirjanduse, rõhutades maalähedust ning töö tegemise olulisust näidates, et isadel pole sageli küll oma pere jaoks aega, kuid nad on alati kusagil olemas ja oma pere peale mõtlemas. Sellest mõttest on tulnud ka kogumiku pealkiri „Isana olemas olla”

Kogumiku esimesse ossa kuuluvad ka artiklid, milles on kirjeldatud autorite isiklikku suhet oma isaga, näidates, mida väärtuslikku on isa oma lapsele andnud ning kuidas laps oma isa näeb.

Kogumiku esimesel osas olev Tartu Ülikooli praktika- ja kutseaasta keskuse juhataja Valdek Rohtma artikkel „Olen teel”, kirjeldab ühe tulevase isa mõtteid oodates oma esimese lapse sündi. Sageli ollakse arvamusel, et isaks olemise tunne tekib lapse sündides, kuid see artikkel näitab lugejale hoopis midagi muud.

Helen Kondoja arutleb oma artiklis „Mõtteid isa rollist” teemal, kui isaks olemine on roll, kas siis isa peaks olema hea näitleja. Esimese osa lõpetab TLÜ Rakvere kolledži õpetajakoolituse osakonnajuhataja Mare Vassiljevi artikkel „Isa roll perekonnas” näitab mitte ainult tütre austust isa vastu, vaid toob välja ka isa rolli abikaasana.

Kogumiku teises osas on artiklid, mis on koostatud läbiviidud uuringute põhjal.

Teine osa algab TLÜ Rakvere kolledži lektori Lehte Tuulingu artikliga „Isaga koos kasvada on hea”. Artikkel käitleb erinevaid isatüüpe, samuti rõhutatakse miks isa olemasolu ühe lapse ja pere jaoks nii oluline on. Marika Luik, TLÜ Rakvere kolledži arendusjuht, annab oma artiklis ”Mõtteid pere ja tööelu ühitamisest” ülevaate töö- ja pereelu ühitada võimaldavatest erinevatest planeerimise võimalustest tuues välja mitmeid uuringutel põhinevaid faktiteadmisi nii Eestist kui ka väljastpoolt.

Seejärel on artiklid, mille autoriteks on kogemustega, töötavad lasteaiaõpetajad. Neist jääb kõlama mõte, et pere ja perega koosolemise aeg, on isadele oluline, kuid sageli ei lase nende tööga hõivatus pühendada perele nii palju aega, kui palju isad sooviksid. Pere jaoks piiratud aja probleem on teema, mis läbib kogu käesolevat kogumikku. Seetõttu on ka mitmetes artiklites rõhutatud, et pühendunud isaks olemise puhul, on vaja perega koos olla, lastega tegeleda, nendega mängida, rääkida, olla nende jaoks olemas. Tähtis ei ole mitte aeg, mis perele kulutatakse, vaid selle aja kulutamise kvaliteet.

Kogumiku selle osa lõpetab Annika Jõesaare (TLÜ Rakvere kolledži alushariduse pedagoogi eriala II kursuse üliõpilane) ning Lehte Tuulingu (TLÜ Rakvere kolledži lektor) ühisartikkel ”Isa lapse silmade läbi”. Selles artiklis on Ida-Virumaa laste mõtted oma isadest.

Kogumiku kolmandas osas on intervjuud erinevatel elualadel töötavate isadega: Haridus- ja Teadusminister Tõnis Lukasega, Riigikogu liikme Indrek Saarega, Tallinna Ülikooli dekaani Rain Mikseriga ning ettevõtja Roman Raadikuga. Nende intervjuude põhjal koostatud artiklites analüüsivad isad ennast ise isadena ning räägivad oma kogemustest laste kasvatamisel. Samuti saab siit mitmeid mõtteid, kuidas ühes või teises olukorras probleemidega toime tulla.

Intervjuu põhjal on koostatud ka üks viimastest artiklitest ”Isa laps”, ms näitab, et harjumuspärasele arvamusele, kus ema on see, kes hoolitseb pere ja kodu eest ning isa pühendub tööle, vastupidiselt, ka isa võib olla see, kes pühendab rohkem aega kodule ja lapsele ning ema oma tööle.

Kogumiku selle osa viimane artikkel ”Lugu abivalmis isast” on kirjutatud lasteaed Triin õpetaja Valli Sinisoo poolt. Sellest artiklist tuleb välja, kuidas isa saab olla tubli isa mitte ainult oma lastele, vaid kuidas ta hoolib ka teistest lasteaias käivatest lastest.

Kogumiku lõpetab Jana Tamm koolitusfirmast Baltic Corporate Training andes oma artiklis „Mõtteid Ajast” konkreetseid soovitusi aja efektiivsemaks kasutamiseks.

Loodan, et käesolev artiklite kogumik aitab paremini mõista isa muutunud rolli tänapäeva ühiskonnas ning naiste ootusi sellele. See on sobiv lugemismaterjal nii noorele isale kui ka emale. Aga ka juba vanaisade või vanaemade staatuses olijatele. Samuti alles emaks/isaks saajatele. Loodan, et lugejad leiavad siit ka nippe oma pere-ja tööelu paremaks ühitamiseks.

Kogumik on saadaval Rakvere kolledži kaudu tasuta.

Head lugemist soovides,
Marika Luik, Tallinna Ülikool Rakvere kolledž

Leave a Comment

14 + 4 =
Please leave these two fields as-is: