Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Hiiu Valla Lasteaia Vigri maja osalemine projektides.

Fiery_Color_025_p3Lasteaed tegutseb Kõrgessaares 56.aastat. Meil on olnud küll erinevaid nimesid, kuid Vigri nime saime 1980.aastal ,kui Tallinnas toimus Moskva olümpiamängude purjeregatt ja K/K „Hiiu Kalur” avas 01. 06.1980 uue maja. Siit siis ka nimi Vigri.
01.09. 2015 tegutseb Hiiu Valla Lasteaed Kärdlas Kalda majas ja Kõrgessaares Vigri majas.
Oleme ikka ja alati püüdnud ajaga kaasas käia ja lastele võimalikult huvitavaid tegevusi pakkuda, selleks oleme osalenud meid ja lapsi huvitanud projektides, et avarduks ja areneks silmaring, täieneksid teadmised ja oskused, et lastel oleks lasteaias huvitav .
2013 aastast osaleme projektides, „Kiusamisest Vaba lasteaed „ ja „Tere Kevad”.
2015 aasta jaanuarist liitusime Tervist arendavate lasteaedade võrgustikuga.
Osalesime 7aastat Eesti Lugemisühingu poolt korraldatud lugemispesade töös ja olime valitud vabariigi 15 parima sekka.
Seda kõike oleme saanud ja saame täna teha vaid oma väga tublidele õpetajatele.
Fiery_Color_025_p4 Meie majas on üheks õppe-kasvatustöö eesmärgiks õuesõpe. Kui 2012 aastal valmis õuesõppe paviljon, pole meil enam muret ei vihma , tuule ega lume pärast. Aastas viiakse õuesõppe tegevusi olenevalt laste vanustest läbi ca 50-60 .
Õuesõppe aluseks on avastusõpe. Loodus on õpikeskkond, mis pakub erinevaid võimalusi . Õues õppimine tagab liikumist võimaldava keskkonna. Loodus pakub teadmisi, tundeid ja vaimustust. Kuna lasteaia kõrval asub vana mõisapark, siis on meil nn. praktikabaas käepärast.
Õuesõpe on sild teooria ja praktika vahel, aluseks võetakse avastusõppe elemendid , töötatakse teemade kaupa erinevaid valdkondi lõimides. Oluline on mõista, sest lapse puhul ei piisa vaid kuulamisest, meeldejätmisest ja vastamisest. Teadmised tekivad lapsel siis, kui ta saab vaadelda, katsetada, võrrelda ja mõõta.
Fiery_Color_025_p2Vanem aiarühm osaleb aastast 2010 Avastustee projektis. Avastusõpe on lapsest lähtuv õpetamine, laps tunneb tegutsemisest, õppimisest eduelamust, last julgustatakse ise uurima ja katsetama, pakutakse abi ja toetust siis, kui laps seda vajab. Aastate jooksul oleme kasutanud uurimuslikku õpet teemadel:Avasta meeled, Avasta värvid,Avasta ilm, Avasta mõõdud. Iga õppeaasta algul valivad rühma õpetajad, missuguse teemaga nad tegelevad. Kuna igal õppel on palju teemasid, siis rühma õpetajatele on antud vabadus valida, missuguseid teemasid ja kui suures ulatuses nad kasutavad. Samas lõimitakse see lasteaia õppekavas olevate teemadega. Tulemusteks on vaatlusoskus , oskus võrrelda, sarnasuste ja erinevuste leidmine, aistingute erinevused: erinevad maitsed, lõhnad, toonid. Lapsed saavad teada, kuidas värvused maailma tekivad. Nad saavad teada,miks on osa põhivärvused. Lapsed oskavad põhivärvustest segada erinevaid seguvärvusi.

Fiery_Color_025_p1Läbi erinevate tegevuste tekivad lastel seosed värvimaailma ja looduse toimimise vahel. Laste aktiivsus mängulises protsessis kasvab, omandatakse analüüsimise, arutlemise, kaaslaste kuulamise, otsuste tegemise, katsetamise, uurimise ja avastamise oskused, areneb iseseisev mõtlemine, arenevad sotsiaalsed oskused. Laps oskab järjestada, mõõta, arutleda, küsimusi esitada, oskab täita ilmavaatluste tabelit, teab aastaaegade vaheldumist, tunneb termomeetrit. Tegevuste läbiviimiseks vajalikud vahendid valivad õpetajad vastavalt teemale, kasutades oma fantaasiat. Lisaks eeltoodule osaleme igal aastal KIK-i projektides. Eelmisel aastal oli see „Lasteaialapsed maailma avastamas, meeli avamas „ ,mille raames käisime Tallinna Loodusmuuseumis. Lisaks Hiiumaa erinevate paikade avastamised.

Sel õppeastal on teemaks”Laps õpib looduse kaudu”, mille raames käisime Kaleste ja Palli rannas. Eelmisel õppeaastal oli meil suurepärane võimalus osaleda Kolme Põrsakese teadusringis, mis toimus meil 2x kuus. Juhendajaks oli meie maja endine kasvandik . Küll oli see vahva ja laste poolt oodatud! Kahjuks ei leitud selleks õppeaastaks uut juhendajat ja ring hetkel ei tööta.
Kõik eelpool öeldu rikastab meie igapäeva toimetusi ja tegutseme ikka selle nimel, et laps tahab lasteaeda tulla, töötaja tahab siin töötada ja lapsevanem tahab oma lapse meile tuua.

Sirje Garamaga
Vigri maja juht

AVASTA-MEELED-DIPLOM-2017

 

 

 

Leave a Comment

9 + 8 =
Please leave these two fields as-is: