Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Masingu kooli õpetajad saavad Lastefondi toel baaskoolituse autistlike laste toetamisest

Käesoleval nädalal toimub TÜ Kliinikumi Lastefondi toel Tartu Herbert Masingu koolis TEACCH metoodika koolitus, mida viivad läbi Põhja-Carolina ülikooli TEACCH koolituskeskuse koolitajad, et anda õpetajatele baaskoolitus autismispektri häirega lastele parema õpikeskkonna võimaldamiseks.

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children) metoodika on välja töötatud Põhja-Carolina ülikoolis, kus asub ka peamine TEACCH koolituskeskus. Metoodika eesmärk on luua õpilase ümber terapeutiline õpikeskkond, mis võimaldab ühteviisi arendada nii akadeemilisi kui ka sotsiaalseid toimetulekuoskusi ning iseseisvust. TEACCH programmi kasutatakse väga paljudes riikides tunnustatud programmina autismispektri häirega laste õpetamisel.

TEACCH programmis arvestatakse lapse individuaalseid vajadusi ja omapärasid ning seetõttu on see paindlik ja sobiv just autistlike laste eripäradega toimetulekuks. Tegu on programmiga, mis on juba algselt kavandatud koolitöö ja koolis õppimise toetamiseks, kuid oluline osa metoodikast on ka tihe koostöö spetsialistide ja lapsevanemate vahel. Lisaks on programm kohandatud kommunikatsiooni ja kõne omapäradele, sobides sellega nii normaalse vaimse võimekuse kui ka sügava vaimse mahajäämusega lastele.

Tartu Herbert Masingu Kooli direktori Tiina Kallavuse sõnul kasutavad Masingu kooli õpetajad juba aastaid oma õppetöö planeerimisel üldiseid TEACCH programmi põhimõtteid, kuid keegi ei ole ametlikult läbinud õpet. See tähendab, et erinevad spetsialistid ning õpetajad annavad küll endast parima, et oma äranägemise järgi autismi

spektrihäiretega õpilasi toetada, kuid lähenemine ning seetõttu ka saavutatavad tulemused on ebaühtlased.

Ta nendib, et riik pole senini leidnud vahendeid hariduslike programmide sissetoomiseks ja rahastamiseks. Kui sotsiaalvaldkonnas on riiklikult rahastatud programme kasuperedele, siis haridusvaldkonnas ei ole ühtegi näidet paraku veel tuua. “Ka ei ole Eestis riiklikult kehtestatud konkreetsele erivajadusele kindlate programmide kasutamine. Siiani on ostetud sisse projektide käigus erinevaid metoodikaid, neid tõlgitud ja kohandatud ning katsetatud pilootprojektide raames. Praegu on aga igal koolil õigus ise otsustada, mida kasutada ja kuidas,” selgitab Kallavus.

Seega otsustas Lastefond ulatada annetajate toel abikäe, et toetada TEACCH metoodika baaskoolituse toomist Eestisse, et suurendada personali pädevust ja võimaldada paremat õppekeskkonda autismispektri häirega lastele. Koolitajate Eestisse toomise ning koolituse kulud katab fond kuni 11 300 euro ulatuses.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves räägib, et kui Masingu kool pöördus fondi poole palvega toetada paari õpetaja lähetust TEACCH programmi baaskoolitusele Ameerikas, tõstatus fondis küsimus, kuidas tunnustatud programmist autismispektri häirega lastele maksimaalset kasu saada. “Jõudsime otsusele, et baaskoolitus tuleb tuua siia kohapeale, et sellest saaks osa rohkem õpetajaid ja selle mõju oleks võimalikult lai,” selgitab ta. “Suur rõõm on tõdeda, et täna on see teoks saanud ning baaskoolitus Tartu Herbert Masingu koolis on käimas. Aitäh kõigile headele annetajatele, kelle abil meil on võimalik niivõrd olulise mõjuga programmi toetada, et autismispektri häirega lapsed saaksid parimat võimalikku tuge.”

Tartu Herbert Masingu Kool on mõeldud hariduslike erivajadustega õpilastele. Koolis on klassid autismispektri häiretega õpilastele, tundeelu- ja käitumishäiretega õpilastele ning raskete somaatiliste puuetega õpilastele. Klassigrupid on väikesed, mis võimaldavad luua turvalise ja sõbraliku õpikeskkonna.

SA TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi lastehaiglate juures tegutsevaid heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku ligikaudu nelja ja poole miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil https://www.lastefond.ee/pusiannetus/vormista-pusiannetus/. Toetuse taotlemiseks või abivajajatest teada andmiseks palume kirjutada e-mailile info@lastefond.ee.

Leave a Comment

7 + 9 =
Please leave these two fields as-is: