Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Mida peaks teadma atesteerimisest

KVALIFIKATSIOON

 

Tänase päeva seisuga /1. jaan.2008) peavad kõik pedagoogid vastama kvalifikatsioonile. Järelvalve üheks teemaks on jälgida kvalifikatsioonile vastavust, kuna riik toetab pedagoogide rahastamist. Kvalifikatsioonist algab pedagoogi karjäär.

 

Kui inimene ei vasta kvalifikatsioonile, mis on vastavuses „Pedagoogide kvalifikatsiooni nõuetes“ dets 2007 redaktsioonis, siis ei saa määrata talle ka ametijärku, mis määrab ära palganumbri. Tööle asumisel sõlmitakse sel juhul kokkulepe asutuse juhiga teatud tingimustega (koolitus, tasemeõpe) ja asutuse juht määrab palga, mis ei ole kõrgem nooremõpetaja palgast.

 Loe edasi…

Lasteaiaõpetaja kvalifikatsiooni sätestab sama seaduse §18

–         eelkoolipedagoogika alane kõrgharidus või keskeriharidus

–         muu ped. kõrgharidus või keskeriharidus ja 160t eelkooli ped, täiendõpet

–         muu kõrg- või keskeriharidus ja 320t eelkooli ped.täendõpet

 

Erirühma õpetajal §19 sätestab

–         eripedagoogika alane kõrgharidus

–         muu ped. või keskeriharidus ja 320 t eripedagoogika täiendõpet

Sama seaduse §37 lg3 täpsustab,et 1.septembrini 2007 loeti kvalifikatsioonile vastavaks määruse jõustumisel, kuid peale 01.09.07. kooli lõpetamisel tasemeharidus nõuab mag.kraadi 3-2 süsteem (tähele tuleb panna akad.õiendil ära toodud märget õppeasutuse ÕK registreerimise aega.

 

ATESTEERIMINE

„Atesteerimise tingimused ja kord“ §18 tõdeb, et atesteerimine on vabatahtlik, kui sa soovid seda, siis arvesta, et sinu pedagoogilist tegevust käiakse vaatamas.

Riigikeelenõue tuleneb keeleseadusest. Kui viimane ei ole täidetud, ametijärku määrata ei saa. Kui on lõpetanud eestikeelse kõrgkooli, on nõue täidetud.

Kui õpetaja abi on õppimise ajal töötanud õpetajana rühmas, peab läbima kutseaasta ja siis saab määrata noorempedagoogi kvalifikatsiooni.

 

Asutuse juht määrab noorempedagoogi ja pedagoogi ametijärgu vastavalt kvalifikatsioonile. Kui ei vasta kvalifikatsioonile ja töötajat ikka soovitakse tööle võtta, on võimalus teha töötajaga tähtajalise töölepingu teatavate tingimustega (tasemeõpe, täiendõpe tingimuste täitmine) . Kui on need tingimused täidetud, teeb asutuse juht käskkirjalise muudatuse töölepingus palgatingimuste ja kvalifikatsiooni osas. Aasta tulemuslikult töötanud noorempedagoog võib soovi korral taotleda pedagoogi ametijärku. Järgneb sama töölepingu muudatus koos teatega raamatupidamisse palgatingimuste muutumise kohta. Dokumentidest on vajalikud

 

–         avaldus/taotlus

–         läbitud koolituse, tasemeõppe tõend

–         tööanalüüs, mis tõendab sinu tulemuslikku tööd

 

Noorempedagoogi ja pedagoogi ametijärk on tähtajatud. Üks aasta on vajalik vahe noorempedagoogi ja pedagoogi nimetuse vahel (kutseaasta). Töötaja võib jääda nende ametijärkudega, tal ei ole kohustust atesteerimiseks.

 

Vanempedagoogi ametijärgu taotluse  saab esitada pedagoog, kes on kolm aastat tulemuslikult töötanud pedagoogi või vanempedagoogina. Vanempedagoogi ametijärk omistatakse 5 aastaks (§9). Ametijärk ei pikene lapsepuhkusel olevale emale. Sellepärast on antud pedagoogile kolm tulemuslikku töö aastat (pikaajaline haigusleht, lapsepuhkus ei ole tulemuslik töö), mis võivad olla ka summeeritult. Dekreetpuhkusel olev töötaja saab tulla selle aja sees atesteerimisele, ainult taotluse peab esitama enne eelmise atesteerimise tähtaja möödumist.

 

Lasteasutuse juht moodustab atesteerimise komisjoni (§10 ja 11), kus on esindatud

–         aine-, kutse ühendusest volitatud isik (ei pea oma majast olema)

–         hoolekogult protokolli otsusega volitatud ISIK

–         KOV-i otsus, kes on määratud

–         Oma asutuse pedagoogilise nõukogu otsusega määratud pedagoogid

 

KÕIGE TÄHTSAM, MIS UNUSTATAKSE VÕI MIDA TÄHELE EI PANDA:

 

Lasteasutuse atesteerimise komisjon vaatab kaks korda õppeaasta jooksul laekunud avaldused läbi:

1.)  1.augustist kuni 30.novembrini laekunud avaldused hiljemalt 31.detsembriks;

2.)  1. detsembrist kuni 31. juulini laekunud avaldused  hiljemalt 1. septembriks.

 

Esitatud taotlused tuleb kirjalikult fikseerida kuupäevaliselt §21.Näide:

Töötajal lõpeb atesteerimise tähtaeg 20.märtsil. Taotlus on esitatud 20. veebruari kuupäevaga. Komisjon vaatab tema taotluse läbi hiljemalt 1.septembriks. Selle aja jooksul säilib endine ametijärk kuni järgmise atesteerimise otsuseni.

 

§23 järgi kui pedagoog ei soovi end atesteerida enam, siis peale tähtaja möödumist ja avalduse esitamise tähtaja möödumist teeb lasteasutuse juht töölepingu muudatuse NING saadab teatise raamatupidamisele ja pedagoogil on uus ametijärk vastavalt palgaastmele. Kui töötaja soovib ikkagi taotleda uuesti vanempedagoogi ametijärku, tuleb tal kolm aastat tulemuslikult töötada pedagoogina ja siis on võimalik alles uuesti esitada taotlus atesteerimiseks. (See osa tekitas Tartu lasteaednike juures kõige rohkem küsimusi ja nördimust).

 

KOMISJONILE esitatud taotlus võetakse arutlusele vastavalt taotluse vormi täitmisele, mis on ära toodud REKK-i koduleheküljel. Väikses lahtris on soovitav ära märkida, millise lisa nr.-na on esitatav dokument fikseeritud.

Komisjoni töö algab tööülesannete jaotamisega komisjoniliikmete vahel. Atesteeritav võib olla arutluse juures, kuid hääletamiseks peab väljuma ruumist. Kui atesteerimisekomisjoni liikmetest on 2/3 kohal, on komisjon hääleõiguslik. Kui atesteeritav saab võrdselt hääli, langetatakse otsus atesteeritava kasuks. Vastavalt haldusmenetluse seadusele peab olema komisjoni otsusel fikseeritud, et on võimalus vaidlustada atesteerimisekomisjoni otsus teatud aja jooksul. Kõik komisjoniliikmed peavad andma oma allkirjad, kes on kohal. Komisjoni otsus koostatakse kahe originaaldokumendina, millest üks kuulub atesteeritavale ja teine asutuse atesteerimise dokumentidesse. Komisjoni otsusena on: omistatakse vanempedagoogi ametijärk mitte ei pikendata.

 

Kui esitatavate dokumentide hulgas on mingi dokument puudu, esitatakse taotlejale kirjalik meeldetuletus kindla kuupäevaga, et lisada puuduolevad dokumendid. Kui need dokumendid ei saabu nimetatud kuupäevaks, lükatakse taotlus tagasi ja ei kuulu arutlusele.

Kui inimene on olnud mitu korda järjest vanempedagoog ja soovib taotleda ka pedagoog- metoodiku nimetust, siis on soovituslik esitada dokumendid  kahte kohta korraga- vanempedagoog ja pedagoog metoodik. Ei tasu jääda lootma, et saan pedagoog- metoodiku ametijärgu.

 

§7 määrab ära vanempedagoogi omistamise tingimused:

–         viimase 5 aasta jooksul 160 tundi täiendkoolitust

–         viimase 3 aasta jooksul tulemuslikult töötanud pedagoogina/vanempedagoogina

–         §4-14 täidetud 6 nõuet (p.9 ja 10 piirkondlik tasand (Tartu), p.8, 11-14 maakondlik tasand(Tartumaa, Elva)

 

LÜHIDALT SELGITUSED NÕUTAVATE PUNKTIDE KOHTA:

§ 4 p.4 loeb ainult magistrikraad (vt. 6. juuni määrus 2005) §12 lg2. Oluline on kas õppeasutuse Õ/K registreeriti enne või pärast 01.06.02. Õppeasutuste lõputunnistuste vastavust enne 1991 .a. lõpetanud kõrgkooli/ametikoolide ja peale 19991. a. Lõpetanud koolide vahel vaata raamatust „EV ja endise NSVL haridust tõendavad dokumendid. Kvalifikatsiooni vastavus. Juhend“ V.a. Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 2006.a.

 p.5 lasteasutuse juhi poolt määratud käskkirjaliselt praktikajuhendajaks; pedagoogilise seminari tõend ainult pedagoogilise praktika juhendamine on vastuvõetav (med.kooli omad ei loe) Välja antud tõendil peab olema juhendaja ja juhendatava nimi, teema, millises ulatuse see toimus- ajaline maht. Eneseanalüüsis peab olema see samuti kajastatud.

p 6. projektides osalemine- asutuse Õ/K toetavad projektides osalemine, asutuse A/K töörühmad, Õ/K muudatused, täiendused (sama teema fikseeritud ka sisehindamise analüüsis)

p.7 uurimistööle iseloomulikud tunnused _ küsimustikud, tulemus välja toodud, milleks seda uurimust vaja oli- kas asutuse õ/k täiendamiseks, koostööks lastevanematega, kuidas seda rakendada igapäevatöös lasteaias; kas on välja antud maakondlikul tasandil, riiklikul tasandil.

OLLA RETSENSENT s.t. retsensioonileht tõendab seda

Loevad ka pikaajaliste koolituste uurimistööd kui need on pedagoogilised.

 p. 8 ÕPPEPÄEV- lektoritund (avatud tegevus ja analüüs). Infopäev ei ole õppepäev. Võid esineda lastevanemate koosolekutel, õppepäeval, koolituspäeval jne.

Ainesektsioonides kogemuste vahetamiseks

 p.11 välja töötanud õppevara

– oma kodulehel välja pandud ja see on kättesaadav kõigile

– veebileht internetis kasutatav

– kirjastuses välja antud käsiraamat/metoodiline juhend

p.12 esinemine haridusüritustel ,konverentsidel

 p 13 töörühma, ainesektsiooni juhina, mitte osalejana

 p 14 huvialakooli õpetajatele

 

Ave Nõmme

Tartu Lasteaed Poku juhataja asetäitja õppe – kasvatustöö alal

13. märts 2008

 

Autorile saab küsimusi esitada aadressil aia78840@gmail.com

Leave a Comment

7 + 15 =
Please leave these two fields as-is: