Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Teemapäevad lasteaias – põnev vaheldus tavapärases õppetegevuses

Olen töötanud lasteaiaõpetajana juba üle 9 aasta. Kuulun nende õpetajate sekka, kes leiavad, et lapsed peaksid saama end igakülgselt arendada, nii muusika, kõne, suhtlemise kui ka koostöö, mõttetegevuse, loova eneseväljenduse ja kunsti kaudu. Üks võimalus enda igakülgseks arendamiseks ning iseenda kui isiksuse avastamiseks on draamategevus.

Draama põhineb koostegutsemisel, avastamisel. Mitmed uurijad (Rannaääre, Covino, Pullerits, Arike) on väitnud, et lapsed õpivad paremini, kui nende õpingud kombineeruvad lisaks faktidele ka muusika, draama, kogemuse, emotsioonide ja reaalse elu aspektidega.

Teemapäevad on seotud draamategevusega. Olen neid päevi teinud koos lastega juba viis aastat, igal aastal paar korda 4-5, 5-6 ja 6-7-aastaste lastega. Lapsed ootavad teemapäevi väga, ka vanemad on kaasatud tegevusse kostüümide ettevalmistajatena ja kaasalööjatena. Teemapäevade olulisus laste jaoks seisneb tegevuses läbi muinasjuttude, multifilmide, raamatutegelaste elu sündmuste  jne. Kõik õppetegelused sel päeval on seotud valitud teemaga, kulgevad jätkuna eelnevale ülesandele-tegelusele. Vahelduda võivad õpetaja valikul kõik tegeluste liigid või neist mõningad – kõik sõltub laste arengutasemest, nende tähelepanu püsivusest, koostööoskustest.

Tegevused kestavad jätkuprotsessina umbes tunni-pooleteise jagu. Lapsed on juba päeva alguses kostümeeritud, ka õpetajad on kostüümides, ruum on dekoreeritud vastavalt teemale. Palju tähelepanu olengi teemapäevadel pööranud laste koostööoskuste arendamisele ja suhtlemisele, et lapsed saaksid kuulata üksteist, hinnata üksteise arvamusi, jaotada rolle, tegutseda grupis, lahendada koos ülesandeid – neid oskusi läheb edaspidi väga vaja.

Samuti on suur roll loovusel – see mängib inimese kohanemisel keskkonna ja teiste inimestega suurt osa. Loovale inimesele on omane hooliv suhtumine maailma ja teistesse inimestesse. Loometöö käigus õpib inimene ennast paremini tundma, õpib maailma tundma ja sellega kohanema.

Antud teemapäevad ei ole valmisproduktid – neid on võimalik oma äranägemise järgi muuta ja kohandada, teisendada ülesandeid, muuta järjekorda… Olen lihtsalt pakkunud oma läbiproovitud ja lastele väga meeldinud variante. Tähtis nende mängude juures on õpetajate kaasalöömisind, tahtmine lastega midagi uut ja põnevat teha, usk oma ideedesse ning lastesse ja nende oskustesse, lapsed ise tulevad mängudega kiiresti kaasa.

Teemapäevad

1.      „Buratino“ muinasjutu ainetel
Alategevused: võrdlemine ja arvutamine, kuulamine ja kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine ja uurimine

Tegevuse käik:

·        Moodustada grupid. Gruppidele antakse Buratino muinasjutuga seotud sõnad ning grupid peavad kujutama vabalt valitud situatsiooni Buratino muinasjutust. Grupiliikmed jaotavad osad ja võtavad külmutatud poosi. Järgnevalt vaadeldakse teiste gruppidega, millise situatsiooniga tegu on.

·        Salakirja lahendamine

Iga laps saab paberi salakirjaga, mis juhatab papa Carlo toas ühte salakohta. Ülesanne tuleb lahendada nii, et õige täht satub õige numbri alla. Lugeda lause AVA UKS RIIDE TAGA    3 4 3  9 10 2    5 7 7 8 1       11 3 6 3

Salakirja võti: 1-E, 2-S, 3-A, 4-V, 5-R, 6-G, 7- I, 8-D, 9-U, 10-K, 11-T

·        Muinasjutu jutustamine

Lapsed saavad ülesande võtta paaridesse ning jutustada Buratino muinasjuttu nii, et mõlemad alustavad algusest, kuid katkestavad mingil hetkel, jätkab teine laps, kuid sealt, kus ta ise enne pooleli jäi. Jutustamine toimub vaheldumisi ning mõlemad peavad meeles pidama, kus nad oma jutuga pooleli jäid.

·        Küsimus-vastus

Lapsed kirjutavad paberilehtedele 2-3 sõna (valides ükskõik millise sõna). Paberid pannakse tagurpidi lasteringi keskele ning ülesanne on esitada endale valjult küsimus Buratino muinasjutu kohta, nt Miks läks Buratino kassi ja rebasega kaasa? Edasi valib laps ühe paberi maast ning loeb selle vaikselt, siis mõtleb ja ütleb vastuse oma küsimusele, seostades lehel olevat sõna muinasjutu ja vastusega, nt lehel on sõna lill, vastus: buratino läks nendega kaasa, kuna rebane lubas talle lille kinkida.

Vahendid: paberid salakirjaga, paberid sõnade kirjutamiseks, pliiatsid, abivahendid muinasjutu situatsioonide kujutamiseks.

2.      Batmanid, Supermanid, Spidermanid, X-manid, Barbied

Alategevused: võrdlemine ja arvutamine, lugemine ja kirjutamine, joonistamine ja meisterdamine, kuulamine ja kõnelemine

Tegevuse käik: Eesmärk saada tagasi varastatud kalliskivi

·        Iga laps mõtleb ja kirjutab paberile oma nime kolmanda tähe ning kirjutab selle tähega ühe sõna (täht võib olla alguses, keskel või lõpus). Paberid pannakse lasteringi keskele tagurpidi ning iga laps võtab jäjest kaks paberit, loeb sõnad ja seostab need omavahel lauseks, nt sõnad koer ja sall; lause Koer pani salli kaela.

Antud laused on mängult salakoodid ning õige salakood on see, millel on Batmani märk peal, see salakood avab ukse lossi, kus asub kalliskivi.

·        Järgmine ülesanne avab ukse teise lossiruumi. Ülesandeks on lahendada individuaalselt kujundite ja arvutuste ülesanne: ühenda õige vastus tehtega, kuid nii, et kokku satuksid ühesugused kujundid. Ülesandes on ka kujundeid valede vastustega. Kujunditeks on kolmnurk, ruut, ring, ristkülik, ning vastused ja ülesanded on nende sees.

·        Järgnevalt on laste ees mängult barrikaad, kust niisama üle ei saa, sealt on vaja üle lennata. Üleval rünnatakse teid hävitajatega, ning ülesanne on joonistada, konstrueerida, meisterdada selline abivahend, millega on võimalik barrikaadi ületada ning hävitajaid tõrjuda.

·        Salaagendi mängimine Barbiede missivõistlusel – poisid valivad endale uue tegelaskuju ning käituvad temana, samal ajal valmistuvad tüdrukud missivõistluseks.

·        Missivõistlus – ülesanded tüdrukutele, mida poisid hindavad 3 palli süsteemis: enesetutvustus, lauluoskus (laulda üksi või väikses grupis mõni laul), mõistatuse esitamine.

·        Barbied valivad oma gruppi mõned poisid ning koos lahendatakse ülesanne, kus asub kalliskivi. Õ—a-a          l–a       a-l        (õpetaja laua all)

·        Söömine ühiselt vastava teema piltidega nõudelt

Vahendid: abivahendid meisterdamiseks, joonistamiseks, paberid ülesannetega, söögipeo vahendid

3.      Telemäng

Alategevused: joonistamine, kuulamine ja kõnelemine, vaatlemine ja uurimine, lugemine ja kirjutamine, võrdlemine ja arvutamine

Tegevuse käik:

·        Lapsed moodustavad perekonna: isa, ema, lapsed; annavad teada ühise perekonnanime. Ülesanne on kuulata saatejuhti-õpetajat ning tegutseda vastavalt, täidetud paberilehed viia saatejuhi abi – õpetaja abi kätte. Ülesanne on joonistada ja värvida korralikult erinevatele ametitele sobivad töövahendid (politseinik, arst, ehitaja jne). Oluline on, et iga laps joonistab.

·        Hobi kujutamine

Igal perel on oma hobi, millega ta vabal ajal tegeleb. Ülesanne on mõelda omale hobi, panna tööle kõik grupiliikmed ning näidata seda hobi teistele pantomiimina. Teised grupid arvavad, millega on tegu ning kirjutavad vastuse paberile.

·        Sõna ladumine

Mõistatada, mis on üllatuseks, panna tähtedest kokku sõna MEDAL

·        Joonistada saatejuhi õpetuse järgi

Joonistab iga grupiliige järjekorras, teised võivad suuliselt juhendada. Ülesanded:

Joonista viiekorruseline maja, millel on 2 ust ja korsten, 5 akent ükteise peal.

Joonista vasakule poole 3 korruse kõrgune puu ja paremale 1 korruse kõrgune koerakuut.

Joonista taevasse akendest 1 võrra vähem pilvi.

Joonista pilvedest 1 võrra rohkem lilli.

            Vahendid: paberid, pliiatsid, paberid tähtedega

            Medalite andmine

4.      Printsessid ja piraadid

Alategevused: kleepetöö, võrdlemine ja arvutamine, kuulamine ja kõnelemine, konstrueerimine, lugemine, joonistamine

Tegevuse käik:

·        Lapsed jagunevad gruppidesse, ülesanne on lõigata paberiribadest ruudukesi ning katta nendega pildi pind, liimides korrektselt, tihedalt. Pildid on joonistanud õpetaja: piraadilaev, piraadi nägu, lill, piraadikindlus.

·        Ülesanne on esitada relvatehasele või varustajale tellimisleht relvade saamise kohta: märkida, milliseid relvi ja kui palju vaja läheb, kirjutada ka relvade koguarv.

·        Printsessi päästmine

Piraadid peavad päästma pritsessi võõralt maalt, selleks aga peab võõramaalastega suhtlema. Ülesanne on suhelda võõramaalaste esindaja – õpetajaga – oletatavas võõramaa keeles, kasutades fantaasiat, püüda selgeks teha, et printsess tuleb tagasi anda.

·        Piraadilaeva ehitamine

Konstrueerida klotsidest ja muust materjalist piraadilaev, mõelda talle nimi ja joonistada lipp.

·        Plaani joonistamine printsessi päästmiseks

Laps joonistab grupis plaani, kuhu kannab vajalikud tähised: tee, puud, mäed, majad, printsessi asukoht, kasutades väljamõeldud tingmärke. Kirjutada juurde, kas pöörata vasakule või paremale.

·        Printsessi otsimine

Printsessid loevad paberilt, kuhu nad peavad end peitma ning piraadid saavad ülesande panna tähtedest kokku selle printsessi nimi, keda otsida, nt igal poistegrupil üks printsess.

·        Pidusöök

Vahendid: paberid ülesannetega, pliiatsid, klotsid ja muu abimaterjal ehitamiseks, värvilised paberid, liimid, käärid.

5.      Nõidade pidu

Alategevused: liikumismängud, vaatlemine ja uurimine, kirjutamine, joonistamine. Sellel päeval mängisid koos lapsed ja vanemad.

Tegevuse käik:

·        Moodustatakse grupid, liikumismänguna toimub järgnev: võistkonnast esimesena jooksev laps viskab lendavat taldrikut ning teisena jooksev laps (vanem) pühib taldriku harja või luuaga tähiseni ja sealt tagasi võistkonnani.

·        Minek nõiatrallile

Võistkonnas moodustatakse paarid, kes saavad omale luua ning nõiaraamatu, rõngikud, padja, ning peavad nendega lendama tähiseni ja tagasi võistkonna juurde.

·        Võlumise harjutamine

Lapsed moodustavad paarid võistkonnas, ülesanne on joosta koos tähiseni ning moodustada huvitav poos, järgmine paar jookseb kohale ning asetseb samuti teiste suhtes mingisse poosi, mäng jätkub, kuni kõik paarid on mingis poosis.

·        Üle lõkke hüppamine

Nõiad peavad hüppama üle keerutatava nööri või sealt alt läbi pugema, öeldes iga kord kokkulepitult mõne looma, linnu või lille nime.

·        Väikese nõia karistusmäng

Seistakse ringis ning iga nõid peab mõtlema kellelegi lapsele (vanemale) naljaka, põneva ülesande täitmiseks.

·        Võlumine

Iga nõid saab omale võlumiseks kivi ja kriidid, ülesanne on võluda kivi millekski muuks ja joonistada see muu objekt kriidiga kas paberile, kui tegevus toimub toas või asfaldile, kui tegevus toimub õues.

·        Võlusõnade kirjutamine

Nõiad moodustavad nt kolmese grupi ja ülesandeks on kirjutada võlusõnad mingi asja või kellegi võlumiseks, kirjutada ka, keda või mida võlutakse.

Vahendid: kirjutusvahendid, paberid, nöör, padjad, raamatud, rõngikud, kivid, luuad, lendavad taldrikud.

Reena Uusmets,
Tallinna Nurmenuku Lasteaia õpetaja

 

 

2 thoughts on “Teemapäevad lasteaias – põnev vaheldus tavapärases õppetegevuses”

  1. Väga põnev materjal! Ise oma rühmas oleme tegelenud pikka aega sarnaste teemanädalatega (nädal või rohkem üks teema, rühm dekoreeritud, kõik kostüümides). Õpetajatelt nõuab see üsnagi suurt ettevalmistust, samas vaadates laste rõõmsat tegutsemist ja lusti, tasub see igati ära. Lisaks teadmisi omandatakse ka kuidagi märkamatult.
    Suur tänu toredate mängude eest ja jõudu edaspidiseks, Reena!

  2. Tean et selliste päevade korraldamine nõuab õpetajalt pühendumist.
    Edu edaspidiseks! Olen ka ise selleliseid päevi korraldanud.Mariane Naksitralli lasteaiast

Leave a Comment

7 + 3 =
Please leave these two fields as-is: