Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Põnniõpe lasteaeda

Lahenduskeskne lähenemisviis probleemolukordadele kujunes  Ameerika Ühendriikides selle sajandi seitsmekümnendail kui pereteraapia ja probleemidega perede nõustamise meetod, kus keskendutakse peamiselt kahele olulisele asjaolule – soovitud eesmärgile ja selle saavutamise võimalustele. Probleemi olemasolu aktsepteeritakse, kuid sellele ei seata rõhuasetust. Lähtutakse asjaolust, et ühelt poolt on  probleem, mure ja  raskused ning  teiselt poolt  lahendusvõimalused ja lootus saavutada soovitu. Süsteemne lähenemisviis pakub võimalusi, kuidas  õpetaja (kes on motiveeritud olukorda parandama) saab abistada muutuste elluviimisel last ja perekonda. Õpetaja on lapsele hea sõber ja kaaslane, kes aitab märgata ja ära märkida, et probleemolukorras on võimalik käituda teisiti, anda teistsugune seletus probleemi olemuse ja tekkepõhjuste kohta. Probleem võib olla tihti ka millekski kasulik- temast saab õppida teiseks korraks iseenda tarvis või teistele õpetamiseks, kes on samasse olukorda sattunud.

 Lahenduskeskne lähenemine sobib väga hästi töötamiseks laste erivajadustega, kuna on lapsest lähtuv, mänguline, lapse ealisi, arengulisi erisusi arvestav meetod, mille töösse rakendumisel kaasatakse lapsevanemad või lapse hooldajad.

 Ben Furmani raamatu „Minu armas marakratt“  ja põnniõppe programmi tutvustuseks on autor teinud järgneva lühikokkuvõtte: Peaaegu kõigil lastel on millalgi nende kasvamise või arenemise ajal  mingeid psüühilisi probleeme. Tavalised probleemid on muu hulgas mitmesugused hirmud ja pahad kombed, raevuhood, keskendumisraskused koolis, agressiivsus ning ka söömise, magamise ja tualetis käimisega kaasnevad probleemid. Sellises olukorras tunnevad vanemad end tihti abituna ja pole haruldane, et nad hakkavad oma lootusetus seisus süüdistama lapse probleemide tekkes iseennast või teineteist. Heade kasutuskõlblike lahenduste vajadus on ilmne nii kodus, lasteaias  kui koolis. Põnniõpe pakub uut võimalust eelnimetatud probleemidele teisiti läheneda.

Tõlgitud raamat annab näidete näol ülevaate meetodi rakendumisest erinevate probleemide puhul ja erinevate tugispetsialistide ning lapsele oluliste inimeste toetusel. Toodud näited on ilmekaks tõestuseks, et seda saab rakendada 3-14.a laste puhul laste endi kaasabil ja nõusolekul-lapsed on kogu protsessi juhtijad. Käesoleval ajal on alushariduses vähe kaasatud lapsi õppetegevusse, arvestatud laste mõtteid. Lahenduskeskne meetod annab julgust ja pealehakkamist pedagoogidele, et lapsed on meie täisväärtuslikud partnerid kasvatusprotsessis.

 Mis kasu saab õpetaja, laps, lapsevanem järgides lahenduskeskseid meetodeid?

 Varajase märkamise tulemusena on võimalik toetada lapse arengut, anda lapsele positiivne eduelamus- ma oskan! Lapsesõbralikku kasvatusmeetodit kasutades on soovitav kaasata kogu lasteaia personal ja lapse vanemad/hooldajad. Lasteaiaõpetajatele annab meetod teadmised lapsega toimetulekuks igapäevases töörütmis. Lapse võimete ja annete arendamiseks on õpetajal oluline omandada lapsekeskse kasvatusmeetodi juures erinevaid tehnikaid, et välja selgitada lapse individuaalsed arenguvajadused, leida põhjuslikud seosed lapse olemuse ja käitumise vahel, sobivad õppe- ja kasvatusmeetodid ning vajadusel koostöös tugispetsialistidega korraldada individuaalset õppe- ja kasvatustegevust. Lapsevanem tunneb meetodit järgides end vabamalt, kaob pingeseisund ja stress lapse kasvatamises tekkinud probleemide kuhjumisel.

 

OÜ Katriito vahendusel on võimalik tellida koolitust lasteaia personalile või lastevanematele. Koolitustel antakse praktilisi näpunäiteid, kuidas lahendada lapse(ga) probleeme. Kursuse läbinud suudavad praktikas kasutada lahenduskeskset mitmeastmelist programmi. Lasteaiaõpetajatele on see oluline oma

  • Pedagoogilise teadlikkuse tõstmiseks
  • omandatud oskuste rakendamine kollektiivis hariduslikult erivajadustega laste puhul
  •  pedagoogide adekvaatne ja oskuslik tegutsemine tavaprobleemide tekkimisel (nutuga lasteaiast lahkumine, lasteaeda tulek, kartus söömise ,  maskide, loomade, putukate ees, kartus minna potile jne)

 Meetodid: loeng, arutelu, rollimängud; praktiseerimine õppepäevade vahelisel ajal; juhtumite

supervisioon grupis.

 Raamatut „Minu armas marakratt“ on võimalik osta suurematest raamatupoodidest. Raamatu ilmumisele on kaasa aidanud OÜ Katriito. Raamatu on kirjastanud Eesti Ajalehtede Kirjastus ning tõlkinud Anne Oruaas.

Koolituse raames saavad kõik koolitusel osalejad endale raamatu tasuta kaasa.

 Täpsema informatsiooni saamiseks võib kontakti võtta meiliaadressil

katriito@katriito.ee või

Ave Nõmme (OÜ Katriito projektijuht) – 56689309 või aia78840@gmail.com või

Triinu Niiberg-Pikksööt (OÜ Katriito juhataja) – 5341 1117 või

triinu@katriito.ee

Leave a Comment

14 + 9 =
Please leave these two fields as-is: