Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Lasteaia õpetaja abide tööalane rahulolu

Tänapäeval rõhutatakse haridusasutustes, sealjuures ka koolieelsetes lasteasutustes, mitmekülgse meeskonnatöö vajalikkust. Et koostöö lasteaias oleks edukas, peaksid rühma töötajad olema meeskonnatööks igakülgselt motiveeritud. Õpetaja ja õpetaja abi vaheline hea koostöö ja sõbralikud suhted toetavad laste positiivseid käitumismudeleid ning turvatunnet. Seega on lasteaias soodsa kasvukeskkonna kujunemise eelduseks koostöö rühma õpetajate ja õpetaja abide vahel ja ühistele kasvatuspõhimõtetele toetuv täiskasvanute tegevus. Kuna koolieelse lasteasutuse põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestada, on oluline, et laste arengut toetatakse koostöös kogu rühma personaliga.

 Õpetaja abi tööülesannete hulka kuulub koostöö õpetajatega ja tegevus lastega. Samas ei ole õpetaja abidele kehtestatud kvalifikatsiooninõudeid ning nende materiaalne tunnustamine lasteaedades on vähene, mis võib mõjutada nende motiveeritust ja tööalast rahulolu. Kaitsesin Tallinna Ülikoolis 2011. aasta kevadel bakalaureusetöö, mille eesmärk oli selgitada, milline on õpetaja abide tööalane rahulolu ja seda mõjutavad tegurid. Uuringus osales 64 õpetaja abi Tallinna ning Keila linna ja valla lasteaedadest.

Uuringu tulemustest selgus, et kõige enam olid õpetaja abid rahul suhete ja koostööga lasteaias.  Enamik vastanutest nimetas, et tunnevad igapäevaselt kolleegide toetust ja see on nende jaoks oluline. Enamus õpetaja abidest osaleb meeleldi tegevuste läbiviimisel, kuna nad tunnevad end sel moel rühma õppe- ja kasvatustegevusse kaasatuna. Mitmed õpetaja abid nimetasid täiendavalt, et neil on õpetajatega hea koostöö. Samas lisasid mitmed vastajad, et nad soovivad, et õpetajaid neid pidevalt tegevuste kavandamisse kaasaksid, et tõhusamalt õppe- ja kasvatustegevuses osaleda. Samuti ootasid õpetaja abid ka õpetajatepoolset tagasisidet ja tunnustust. Seega on kolleegide toetus üks olulisi tegureid, mis õpetaja abide töörahulolu mõjutab. 93% õpetaja abidest olid huvitatud laste probleemidest ja püüdsid neile lahendusi leida. Kommentaarides nimetasid õpetaja abid, et laste heaolu on nende jaoks väga oluline.

 Kõige vähem olid õpetaja abid rahul töötasuga. 76% õpetaja abidest vastas, et sooviksid tehtud töö eest suuremat töötasu. Rahul ei oldud ka töötingimustega rühmas, üldise informatsiooni kättesaadavusega ning asjaoluga, et nende ettepanekutega sageli ei arvestata. Samuti ei olnud mitmed vastajad rahul laste arvuga rühmas (24-25 last ühes rühmaruumis), mis tekitab palju pingeid ja lastevahelisi konflikte. Madalamalt hindasid õpetaja abid oma teadmisi ja oskusi suunata laste mängu, kuid olid rahul enda ja lastevahelise suhtlemisega.

Kokkuvõtteks võib nimetada, et õpetaja abid tunnevad end olulise liikmena rühma meeskonnas ja laste heaolu tagajana. Õpetaja abi tööalast rahulolu mõjutavad nii koostöösuhted rühmas kui ka materiaalne tasutamine, peamise koolituvajadusena ilmnes laste mängu suunamise ja juhendamise temaatika.

Anne Saar, vanempedagoog

Klooga lasteaed

Leave a Comment

6 + 4 =
Please leave these two fields as-is: